nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Felhívás oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Felhívás
Lábatlan Város Önkormányzat tulajdonában lévő HOLCIM Emlékház és Tudásközpont épületében található vendéglátó egység üzemeltetése tárgyában

Lábatlan Város Önkormányzat tulajdonában lévő 374.hrsz.-ú ingatlanon álló, HOLCIM Emlékház és Tudásközpont épületében található vendéglátó egység üzemeltetése tárgyában

I. A pályázat célja, feltételei:
1. Jelen pályázat célja az Emlékházban található vendéglátó helyiség és hozzá tartozó kiegészítő helyiségek (a továbbiakban: vendéglátó egység) bérleti jogának értékesítése.

2. Lábatlan Város Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) pályázatot hirdet a 2541 Lábatlan, József A. út 62. szám alatti HOLCIM Emlékház és Tudásközpont épületében található vendéglátó egység bérleti jogának értékesítésére.

3. A vállalkozónak az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra előírt szakhatósági előírások figyelembevételével kell a kávézót, vendéglátó egységet üzemeltetnie.

4. A Bérbeadó bérleti szerződést köt a Vállalkozóval. A bérlet időtartama 1 év. A szerződés lejárata előtt a bérlet időtartama meghosszabbítható további 3 évre.

5. A pályázónak a havi bérleti díjat + rezsiköltséget kell megfizetnie a vendéglátó egység használatáért. A bérleti díj mértékére a pályázó tesz ajánlást, de az nem lehet kevesebb nettó 30.000,- Ft/hó-nál. A bérleti díjat és a rezsiköltséget az Önkormányzat költségvetése részére kell befizetnie. A pályázók által megajánlott bérleti díjak mértéke és az üzemeltetés tárgyában készített üzemeltetési tervek alapján a kiíró rangsort állít fel. A rezsiköltség nem tartalmazza a 2 db kiállítóterem fűtés-, világítás költségét.

Kaució: 3 havi bérleti díj, melynek az önkormányzat számlájára történő befizetése a szerződéskötés alapfeltétele.

6. A bérbeadást követően a kínált termékek és szolgáltatások köre csak a kiíró hozzájárulásával változtatható meg.

7. A büfé arculatát a bérlő a bérbeadóval folytatott előzetes egyeztetést követően, annak jóváhagyásával alakíthatja tovább saját költségén.

8. Az ajánlatokat kizárólag személyesen, a megjelölt helyre magyar nyelven, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „HOLCIM Emlékház és Tudásközpont vendéglátó egységének üzemeltetése”.

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

10. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József A. út 60. Műszaki Iroda

II. Részvétel alapfeltételei:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra:
a) Az ajánlattevő neve, cégjegyzék száma/adószáma/egyéni vállalkozói igazolványa száma, székhelye, telefon és telefax száma, természetes személy esetén a szokásos azonosító adatok
b) A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát.
c) Az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60 nap ajánlati kötöttség vállalása.
d) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlant vagy annak egy részét a kiíró hozzájárulása nélkül harmadik személynek át nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérlőtárs sem léphet be a bérbeadó hozzájárulása nélkül.
e) Az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlant milyen vendéglátó ipari tevékenység végzésére kívánja hasznosítani.

2. Kiemelten fontos kötelezettség, hogy a bérlő feladata a tevékenységhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek beszerzése, valamint saját költségen a tevékenység gyakorlásához szükséges berendezések, felszerelések beszerzése. A bérlő kötelezettsége a 2 db kiállítóterem kivételével az általa bérelt összes terület tisztán tartása (terasszal együtt).
Helyiségek: előtér-kávézó, közlekedő, férfi wc, női/akadálymentes wc, személyzeti mosdó/öltöző, terasz (hasznos alapterület 64,5 m2 + 25 m2 terasz)

3. Az ajánlathoz mellékelni kell: a kitöltött pályázati adatlapot, nyilatkozatot, az árusítani kívánt termékek ismertetését, az egyéb tervezett szolgáltatásokat és a vállalt nyitvatartást.

A nyitvatartási időre vonatkozó elvárás:
- törzsidő: keddtől - szombatig 10.00-16.00 óráig
- a fentieken túl hosszabb nyitva tartás is lehetséges

III. Érvényességi követelmények:
Érvénytelen ajánlat:
1. Amelyet nem a kiírásban meghatározott vagy nem a megjelölt helyen és időben nyújtottak be.
2. Amely nem határozza meg egyértelműen a fizetendő havi bérleti díjat.
3. Amely nem felel meg a kiírás II/1 a), b), c), d), e) pontjainak.
4. Amelyhez nem csatolták a II.3. pontban foglalt dokumentumokat.

IV. Ajánlatok felbontása és kézhezvétele:
Az ajánlatok felbontására a Polgármesteri Hivatal tanácstermében pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor.

A pályázatok felbontása nyilvános.
Ideje: 2017. január 16. 10 óra

A pályázat felbontásának körülményeiről jegyzőkönyv készül, és záradékolja az ajánlatokat, valamint a pályázatok formai érvényességét (vagy érvénytelenségét).

V. Eredményhirdetés:
A pályázat eredményének értékelése során a pályázati bizottság az ajánlatokat annak alapján rangsorolja, hogy melyik érvényes ajánlattevő tesz összességében (bérleti díj, termékkör) kedvezőbb bérleti ajánlatot az ingatlan bérletére.

A kiíró legkésőbb 2017. január 20. napjáig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat eredményéről.

VI. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek:
A nyertes ajánlattevő az ajánlata alapján az eredményhirdetés napjától számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést kötni, majd a vendéglátó egység berendezését megkezdeni. A működtetést az Emlékház megnyitását követően meg kell kezdeni.

Amennyiben a nyertes a fenti időtartam alatt nem köti meg a bérleti szerződést az önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerződéskötéstől elállhat és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg.

Szerződés nem köthető azzal, aki
1. csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás
alatt áll;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdaságibűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástói eltiltás hatálya alattáll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerősítéletében korlátozta.
5. 30 napnál régebben lejárt közüzemi tartozása van.

VII. Egyéb tájékoztatás:
Jelen felhívás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékletei.
A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő a kiíráson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt a versenytárgyalás tárgyáról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet. Emellett Lábatlan Polgármesteri Hivatala rendelkezésére áll minden érdeklődő pályázónak a felmerülő kérdések megválaszolásában. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kunfalvi Zoltánné műszaki iroda vezető (tel.: 33/517-504)
A bérletre meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentés alapján.

Lábatlan, 2016. december 08.

Dinnyés István
polgármester

Bérleti szerződés (letölthető, doc)


[ 2016.12.12. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-